Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών: Άκυρη η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΙΔΑΧ, αναφέρει: «Το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 987/2016 απόφασή του δικαιώνει τους 24 συναδέλφους ΙΔΑΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που είχαν προσφύγει με την αρωγή του Συλλόγου και του νομικού μας συμβούλου, για την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης του γγ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, με ταυτόχρονη μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους κατά το ¼.

Παρά το γεγονός ότι οι ενάγοντες περιόρισαν το αίτημα της αγωγής μόνο στην επιδίκαση των αιτουμένων με την αγωγή χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη μείωση των νομίμων τακτικών μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων, εξαιτίας της θέσης τους σε διαθεσιμότητα και δη κατά τα πραγματικά χρονικά διαστήματα της διαθεσιμότητάς τους, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής τους αυτής έως εξοφλήσεως, το Δικαστήριο προχώρησε με την απόφασή του και σε αναγνώριση της ακυρότητας της παραπάνω διαθεσιμότητάς τους.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρύθμιση της διαθεσιμότητας (ν. 4093/2012) προσβάλλει στον πυρήνα της συνταγματικά δικαιώματα των εναγόντων και παραβιάζει τις αρχές της μη διάκρισης, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.

Αναγνωρίζει την ακυρότητα της θέσης των εναγόντων σε διαθεσιμότητα που έγιναν με διαπιστωτικές πράξεις του γγ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το Δεκέμβρη του 2012.

Υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να θεωρεί τους ενάγοντες κανονικούς υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και να αποδέχεται τις υπηρεσίες του καθενός των εναγομένων, με τους ίδιους όρους που τις παρείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, απειλουμένης εναντίον του εναγόμενου χρηματικής ποινής 80 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν θα αποδέχεται τις υπηρεσίες του καθενός εξ αυτών (εναγόντων ) με τους εν λόγω όρους.

Υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες το ποσό που αντιστοιχεί στο ¼ του μισθού που τους παρακρατήθηκε όσο χρόνο οι ενάγοντες ήταν σε διαθεσιμότητα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

Ο Σύλλογος μας χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου και θεωρεί από τη μια πλευρά ότι η συγκεκριμένη επιτυχία έχει ως βάση της τις μαζικές κινητοποιήσεις, την αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητα που επέδειξαν όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο.

Από την άλλη, όμως, πρέπει να γίνει σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκατασταθούν "νομικά" (με τις βιομηχανίες αγωγών), οι βασικές αρχές της συνδικαλιστικής δράσης.

Η όποια αντίστοιχη δυνατότητα μπορεί να συμβάλει θετικά και παράλληλα με τις διεκδικήσεις μας θα είναι καλοδεχούμενη και εφόσον προκρίνεται μέσα από συλλογικές διαδικασίες θα αξιοποιείται πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».